Privacyverklaring

FP Finance h/o BedrijfsfinancieringRegelen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
FP Finance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 •  Geboortedatum
 •  Geboorteplaats
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
FP Finance verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Kredietwaardigheidscheck
 • Financiële gegevens zoals uw jaarrekening, prognoses en uw belastingaangiften
 • Uw legitimatiebewijs
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FP Finance verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
FP Finance maakt geen gebruik van systemen welke, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FP Finance) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mede om aan de wettelijke verplichtingen vanuit de wet financieel toezicht te voldoen hanteert FP Finance een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
FP Finance deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is verstrekt FP Finance uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FP Finance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@FPfinance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. FP Finance wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Reacties zijn gesloten.